Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.grondvisienederland.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Grondvisie Nederland B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Grondvisie Nederland B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Grondvisie Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

COOKIES

Grondvisienederland.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat er voor u relevante advertenties te zien zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op grondvisienederland.nl.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer Grondvisie Nederland B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Grondvisie Nederland B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Grondvisie Nederland B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie over de bestemmingsplannen en ontwikkelingen binnen een project geven wij op basis van de bij ons laatst bekende gegevens. Ontwikkelingsplannen zijn echter aan veranderingen onderhevig, hierdoor kunt u dan ook aan de door ons verstrekte gegevens geen rechten ontlenen. Wij verwijzen u voor het vigerende bestemmingsplan naar de desbetreffende gemeente. Grondprijzen kunnen fluctueren, er kunnen dus geen garanties worden gegeven over eventuele waardestijgingen.

 

INFORMATIE GEBRUIKEN

Grondvisie Nederland B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grondvisie Nederland B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

WIJZIGINGEN

Grondvisie Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.